هاست لینوکس آلمان (دایرکت ادمین)

هاست لینوکس

هاست لینوکس 50 مگ (GL50)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 50 مگا بایت


هاست لینوکس 100 مگ (GL100)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 100 مگا بایت


هاست لینوکس 200 مگ (GL200)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 2000 مگا بایت


هاست لینوکس 500 مگ (GL500)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 500 مگا بایت


هاست لینوکس 1000 مگ (GL1000)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 1000 مگا بایت


هاست لینوکس 2000 مگ (GL2000)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 200 مگا بایت


هاست لینوکس 3000 مگ (GL3000)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 3000 مگا بایت


هاست لینوکس 5000 مگ (GL5000)

کنترل پنل دایرکت ادمین


فضا 5000 مگا بایت